Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Chrsitiaan Huygens school

Schoolgids 2013-2014


Ter inleiding

Deze schoolgids is een uitgave van protestants-christelijke basisschool Het Kompas in Dronten. De gids geeft informatie aan ouders / verzorgers van kinderen die basisschool Het Kompas bezoeken. Ze is ook bedoeld voor ouders / verzorgers van kinderen, die voor het eerst een basisschool voor hun kind zoeken of die met hun schoolgaande kind(eren) naar Dronten gaan verhuizen. Verder is deze schoolgids een informatiemiddel voor stagiaires, van de diverse opleidingen waarmee Het Kompas samenwerkt.

In deze editie komen zaken aan de orde als de identiteit van de school, de visie op het onderwijs, de specialismen en kenmerken van Het Kompas en natuurlijk de dingen van alledag. De inhoudsopgave wijst u daarbij de weg.

Het Kompas is een school in beweging. Dat houdt in dat we jaarlijks met enkele vernieuwingsonderwerpen bezig zijn. Dat kan de invoering zijn van een nieuwe methode voor een bepaald vakgebied, maar ook scholing van het team op een specifiek onderdeel of rond een nieuwe werkwijze. Verder investeren we in diverse overlegvormen, omdat we een open communicatie met ouders / verzorgers, collega’s en kinderen belangrijk vinden.

Het Kompas werkt volgens de Kanjertraining in het kader van sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De Kanjertraining gaat uit van vijf kanjerafspraken

(zie hoofdstuk 3) en biedt op deze manier een basis voor een veilig schoolklimaat.

Al een aantal jaren biedt Het Kompas Leonardo onderwijs voor kinderen met een groot leervermogen. Er zijn zes groepen binnen deze afdeling van Het Kompas.

Het Kompas werkt in haar onderwijs aan kinderen uit deze doelgroep samen met het voortgezet onderwijs aan het Ichthus College Dronten.

We hopen dat de inhoud van onze schoolgids voor nieuwe ouders / verzorgers reden is, om nader kennis te maken met Het Kompas. Een oriënterend gesprek heeft daarbij onze voorkeur, waarna we u ook het gebouw kunnen laten zien.

We maken daarvoor graag een afspraak.

Uw reactie op de schoolgids stellen wij op prijs. Ook daarvoor bent u aan het goede adres bij Het Kompas.

Frank de Graaf, directeur van Het Kompas


gewoon bijzonder

het is eigenlijk gewoon

om naar een school te gaan,

om daar te leren hoe

je in de wereld moet gaan staan.

het is eigenlijk gewoon;

rekenen, taal, veel leren,

je best doen en vooral

zo goed mogelijk presteren.

het is eigenlijk bijzonder

wanneer het er zo is

dat vrede, recht, gerechtigheid

de norm van het leren is.

het is eigenlijk bijzonder

om naar een school te gaan

waar rekenen en taal

niet op de eerste plaatsen staan.

Chris Lindhout


Inhoud

Gewoon bijzonder-----------------------------------------------------------2

1 Het Kompas als school---------------------------------------------5

1.1 adresgegevens

1.2 situering van Het Kompas en schoolgrootte

2 Waar Het Kompas voor staat--------------------------------------6

2.1 stichting Codenz

2.2 identiteit en visie op onderwijs en opvoeding

Leonardoschool-----------------------------------------------------------9

3 De organisatie van het onderwijs---------------------------------10

3.1 schoolmodel

3.2 wie werken er in de school

3.3 activiteiten in de groepen

3.4 bewegingsonderwijs

3.5 lessentabel

3.6 groepsgrootte

3.7 voorzieningen in het schoolgebouw

3.8 buitenschoolse activiteiten

Kanjertraining-----------------------------------------------------------17

4 De kinderen op Het Kompas--------------------------------------18

4.1 de opvang en aanmelding van nieuwe kinderen in de school

4.2 het volgen van de ontwikkelingen van de kinderen in de school

4.3 hulp in en buiten de groep

4.4 speciale basisschool

4.5 speciaal onderwijs

4.6 voortgezet onderwijs

5 Het personeel van Het Kompas-----------------------------------24

5.1 vervanging

5.2 stagiaires

5.3 nascholing


6 Ouders / verzorgers en Het Kompas----------------------------25

6.1 ouders / verzorgers en betrokkenheid

6.2 ouders / verzorgers en informatie

6.3 ouders / verzorgers en inspraak

6.4 ouders / verzorgers en meebeleven

6.5 ouders / verzorgers helpen mee

6.6 ouders / verzorgers en gebed

6.7 ouders / verzorgers en rouw en verlies

6.8 buitenschoolse opvang

6.9 tussenschoolse opvang (overblijven)

6.10 ouderbijdrage (bijdrage verzorgers)

6.11 verzekeringen

6.12 klachtenregeling

6.13 gevonden voorwerpen

6.14 sponsoring

6.15 contactpersonen ongewenste omgangsvormen

7 De ontwikkelingen van ons onderwijs---------------------------32

8 Resultaten van het onderwijs-------------------------------------33

9 Regeling school- en vakantietijden-------------------------------35

9.1 schooltijden

9.2 regels van de leerplicht

9.3 ongeoorloofd schoolverzuim

9.4 onderwijstijd, vakantietijd en vrije dagen

9.5 ziek… en toch onderwijs

Schoolgids Leonardoschool -------------- ----------------------------------38

Gewoon uniek op Het Kompas----------------------------------------------45

Van dag tot dag--------------------------------------------------------------46
1 Het Kompas als school

1.1 adresgegevens

Stichting Codenz

Postbus 31, 8250 AA Dronten

Protestants-christelijke basisschool Het Kompas

Concourslaan 2, 8252 GJ Dronten

telefoon: 0321 - 313235 (hoofdgebouw)

telefoon: 0321 - 339434 (Leonardo-afdeling, gebouw De Windroos)

E-mail: hetkompas@codenz.nl

website: www.pcbhetkompas.nl

In het schooljaar 2013-2014 is in gebouw De Windroos, direct achter het hoofdgebouw, de Leonardo afdeling van Het Kompas gevestigd, met voltijds onderwijs aan zes groepen kinderen met een groot leervermogen.

directeur: Frank de Graaf

locatiedirecteur Leonardo afdeling: Yvonne den Boer

intern begeleider: Wietske Stegeman (tijdelijk: Lidy Sibon)

intern begeleider: Gertrude Klaver (Leonardo afdeling)

1.2 situering van Het Kompas en schoolgrootte

Het Kompas staat sinds 1991 in de wijk Manege-Landmaten in Dronten-Zuid.

De school heeft negen groepslokalen, een centrale hal, een Leeshuis, een kleuterhal, een speellokaal, een handvaardigheidsruimte en diverse kleinere werk- en speelruimten in het hoofdgebouw. Daarnaast beschikt de school over zes lokalen in gebouw De Windroos. Sportzaal De Stal (tussen de beide schoolgebouwen) en sportzaal De Ketting (elders in Dronten, t.b.v. de bovenbouw) worden gebruikt voor de gymnastieklessen van zowel de vakleerkracht als de groepsleerkrachten.

Het Kompas bestaat al vanaf 1962 en was voorheen gevestigd aan de Jupiterweg in het oude centrum van Dronten. In het najaar van 2012 is het ‘Jubileum Kompas 50 jaar’ uitgebreid gevierd.

Het aantal leerlingen is ruim 350, verdeeld over 16 groepen. Er werken meer dan 30 leerkrachten op onze school. Binnen de Leonardo afdeling van Het Kompas werken daarnaast ook enkele vakkrachten (vb. bridge en Spaans).


2 Waar Codenzschool Het Kompas voor staat

2.1 stichting Codenz

Codenzschool Het Kompas maakt deel uit van de scholen van de

Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs Dronten en Zeewolde (Codenz).

De Stichting beheert negen basisscholen:

¨ De Tamarisk Biddinghuizen

¨ Aan Boord Dronten

¨ Het Kompas Dronten

¨ De Zevensprong Dronten

¨ Het Zuiderlicht Dronten

¨ De Branding Swifterbant

¨ De Regenboog Zeewolde

¨ De Richtingwijzer Zeewolde

¨ Het Mozaïek Zeewolde

De Stichting heeft in de naam opgenomen ‘Protestants Christelijk Onderwijs’.

De Bijbel is bepalend en richtinggevend voor ons denken en handelen.

De invulling en uitwerking van de identiteit van de Stichting vindt plaats binnen de sfeer en eigenheid van de diverse basisscholen en krijgt daar vorm en inhoud.

Vanuit de Bijbel weten we dat ieder mens uniek is en dat God de mensen liefheeft. Daarom willen ook wij God liefhebben en naaste zijn voor anderen op basis van onze eigenwaarde. Vanuit deze realiteit willen we op Codenzschool Het Kompas met elkaar omgaan.

Stichting Codenz staat voor onderwijs:

¨ met een Christelijke identiteit;

¨ dat kwalitatief goed is;

¨ waar respect is voor het unieke van ieder kind;

¨ waar de school een plaats van ontmoeting is.

De Stichting wordt aangestuurd door een bestuurskantoor, dat zich bevindt in het ABC-gebouw, De Drieslag 30, 8251 JZ te Dronten en dat bereikbaar is via 0321-387994 en info@codenz.nl.


De Raad van Toezicht Stichting Codenz

Bij de oprichting van Stichting Codenz is er een Raad van Toezicht (verder RvT) opgericht. Dit orgaan heeft een controlerende en toezichthoudende functie en zal daarom niet vaak op de voorgrond treden. In dit schrijven willen we de belangrijkste aspecten van de RvT onder de aandacht brengen bij u als belanghebbende van de stichting.

De plaats van de RvT in de organisatie.

Het College van Bestuur (verder CvB), bestaande uit de Algemeen Directeur, is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stichting. De RvT van de stichting is ten opzichte van derden verantwoordelijk voor het optreden van de organisatie en het handelen van het bestuur (= Algemeen Directeur) in de uitoefening van haar functie. Kortom de RvT, zoals de naam al aangeeft, heeft geen bestuurlijke, maar toezichthoudende en controlerende taken.

Wie zijn de leden van de RvT?

De leden van de RvT worden aangesteld door de RvT en 1 lid kan voorgedragen worden door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (verder GMR). Voor de leden van de RvT is een profielschets opgesteld waar potentiële nieuwe leden aan moeten voldoen.

Een lid van de RvT moet o.a. de grondslag en doelstelling van de stichting onderschrijven en de kandidaat mag geen dienstverband hebben bij de stichting.

De RvT heeft minimaal 5 en maximaal 7 leden en kiest zelf een voorzitter uit haar leden.

De huidige samenstelling van de zittende RvT is als volgt:

Arjen Hordijk (voorzitter)

Marion Zielhuis (vice voorzitter)

Sarina Kriek

Allard Stuifzand

Evert Morren

Paul Nelissen (voorgedragen vanuit GMR).

De leden van de RvT nemen minimaal 4 jaar zitting, met de mogelijkheid om herkozen te worden voor nog eens 4 jaar.

2.2 identiteit en visie op onderwijs en opvoeding

Vanuit ons geloof in God, op basis van wat in de Bijbel is beschreven, willen wij als collega’s onze verantwoordelijkheid dragen, in ons persoonlijk leven, in onze manier van werken, in de opvoeding van kinderen en in de zorg voor kinderen. De persoon van Jezus is daarvoor onze inspiratiebron.

Op school worden, volgens een jaarrooster, bijbelse verhalen verteld en christelijke liederen aangeleerd.

In de dagelijkse manier van samenwerken praktiseren we de christelijke identiteit.


Verder geven we deze identiteit in de praktijk gestalte door:

¨ het omzien naar elkaar

¨ het lesgeven vanuit Gods leefregels, waarin we Gods liefde voor deze wereld overbrengen op de kinderen

¨ de viering van het kerstfeest met kinderen, ouders / verzorgers

¨ de viering van het paasfeest met de kinderen

¨ een aantal maandvieringen met de kinderen

¨ deelname aan de jaarlijkse Startdienst voor het onderwijs in Dronten

¨ het met gebed of een gebedslied openen en sluiten van de schooldag

¨ het zingen van christelijke liederen

¨ het vertellen van verhalen uit de Bijbel en het gesprek daarover, in relatie met het maatschappelijk gebeuren en de actualiteit van de wereld om ons heen

¨ de praktische vertaling van de bijbelse verhalen, in hun relevantie voor het leven van iedere dag

Op Het Kompas vinden wij het belangrijk dat:

¨ de school een vertrouwde en veilige omgeving biedt

¨ er zorg en respect is voor kinderen en volwassenen

¨ kinderen begeleid worden in hun ontwikkeling naar een unieke persoonlijkheid

¨ kinderen leren omgaan met zichzelf, de ander en met de wereld waarin zij leven

¨ er goed contact met de ouders / verzorgers is

¨ het onderwijs actueel is en dat het zich op de toekomst richt


LEONARDOSCHOOL

Het Kompas is een protestants-christelijke basisschool…

Deze schoolgids is een informatiemiddel van Het Kompas…

Een gids over identiteit, over visie op onderwijs, over dingen van alledag…

Het Kompas is een school in beweging…

Vernieuwingsonderwerpen, nieuwe materialen en scholing…

Open communicatie…

Kanjertraining…

Een veilig schoolklimaat…

Stuk voor stuk items die voor Het Kompas als geheel gelden!

Maar dan staat er in de inleiding van de Schoolgids opeens ook:

‘Al een aantal jaren biedt Het Kompas Leonardo onderwijs voor kinderen met een groot leervermogen’.

En dat klopt…

Heel veel van wat in de Schoolgids vermeld staat, is ook naadloos van toepassing op het voltijds onderwijs binnen de Leonardo afdeling. Daarom verschijnt er geen aparte Leonardo Schoolgids. Maar er wordt binnen de Leonardo afdeling op onderdelen wel heel anders gewerkt, dan binnen het reguliere basisonderwijs. Deze werkwijze wordt beschreven in een Leonardo-katern achterin deze Schoolgids.

Voor nadere informatie over het Leonardo onderwijs kunt u terecht op de website van Het Kompas: www.pcbhetkompas.nl

Daar vindt u ook het Belangstellingregistratieformulier waarmee u uw belangstelling voor de Leonardo afdeling van Het Kompas kenbaar kunt maken. Ruim voordat er in een komend schooljaar sprake is van mogelijke toelaatbaarheid van uw kind, nodigen we u op basis van de positie op deze ‘lijst van belangstellenden’ uit voor een oriënterend gesprek.

Yvonne den Boer, locatiedirecteur van de Leonardo afdeling van Het Kompas

Frank de Graaf, directeur van Het Kompas


3 De organisatie van het onderwijs

3.1 schoolmodel

Het Kompas is voor een belangrijk deel ‘klassikaal’ georganiseerd. Dat betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd in dezelfde groep zitten. We onderschrijven een schoolmodel, waarin rekening wordt gehouden met verschillen tussen leerlingen.

Kinderen die moeite hebben met een bepaald leerstofonderdeel, krijgen extra oefenstof en/of hulp. Kinderen die geen moeite hebben met de leerstof, krijgen minder oefenstof en/of gerichte instructie rond uitdagender opdrachten.

Binnen Het Kompas onderscheiden we de onderbouw (groep 1 t/m 4) en de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Er zijn jaargroepen en gecombineerde groepen van twee jaargroepen.

Bij de groepen 1 en 2 is bewust gekozen voor gecombineerde groepen.

Voor de overige groepen hangt de keuze af van het aantal leerlingen.

De indeling van de groepen wordt per schooljaar afgewogen.

Binnen het hierboven omschreven schoolmodel werkt Het Kompas met een instructie circuit (zie: toelichting in onderstaand kader). Op de ochtend krijgen de leerlingen voor spelling, taal of rekenen gerichte instructie in niveaugroepen.

Instructie circuit

In het schooljaar 2013-2014 is Het Kompas gestart met het werken met een instructie circuit. Het team heeft zich ruim een jaar georiënteerd op verbetering van de instructie. Zowel wat betreft de vorm (instructiemodel) als wat de kwaliteit van de instructie betreft. Gedurende dat jaar is geëxperimenteerd met vormen en werkwijzen.

Dit heeft geleid tot het model dat we vanaf heden hanteren binnen alle groepen van

Het Kompas. Met de kleuters in groep 1 en 2 werd al langer op een vergelijkbare manier gewerkt. Deze groepen zijn gestart met de methodiek en materialen van Onderbouwd.

De overige groepen hanteren het instructie circuit op de ochtenden. Er wordt gewerkt in korte blokken van een half uur. Wisselend per vaste weekdag staat daarbij de instructie voor de basisvakken taal, spelling en rekenen centraal. Op grond van de leerresultaten worden de kinderen per onderdeel en per (toets-) periode ingedeeld in een niveaugroep om gerichte instructie te ontvangen. De resultaten zijn verbeterd. Het werken in groepen van 8 – 10 kinderen wordt als positief ervaren, zowel door de kinderen als door de leerkrachten. Juist ook vanwege het werken in niveaugroepen, maar als gevolg daarvan, ook door de kortere lijnen en de verbeterde interactie in de groepjes. De kinderen ervaren het als meer gerichte aandacht en kunnen betere inbreng leveren. Hierdoor vergroot de betrokkenheid en zullen de leerresultaten verbeteren. De invoering van het instructie circuit is weloverwogen en niet vrijblijvend. Want de instructie zelf vraagt ook kwaliteit. Daarom gaan collega’s aan de hand van een Kijkwijzer Instructiegedrag bij elkaar in de klas op bezoek, omdat dit item dit schooljaar ons vernieuwingsonderwerp is.

3.2 wie werken er in de school

Naast de directeur, de locatiedirecteur van de Leonardo afdeling, de schoolcoördinatoren, en de intern begeleiders en de groepsleerkrachten, zijn er leerkrachten met een specialisme, als een vakleerkracht gymnastiek, een remedial teacher, een taal-leescoördinator, een dyslexiedeskundige, een ICT-coördinator, een coördinator Plusprojecten en een leerkracht Steunlessen (motorische remedial teaching) aan Het Kompas verbonden.

Zie: Informatieboekje (jaarlijkse uitgave).

3.3 activiteiten in de groepen

De activiteiten in de onderbouwgroepen 1 en 2 verschillen op onderdelen van die van de andere groepen. Dat is merkbaar aan de inrichting van de lokalen en aan de manier van werken.

Door, samen met andere kinderen, met diverse materialen in verschillende ‘hoeken’ te spelen, ontdekt en leert de kleuter spelenderwijs. De meeste ontwikkelingsgebieden vakken komen in samenhang aan de orde, aan de hand van thema’s als ‘herfst’, ‘wonen’ en ‘groeien’. Leerdoelen en werkwijzen worden gekaderd door het gebruik van het werk-/leerpakket ‘Onderbouwd’ (zie: toelichting in onderstaand kader).

Onderbouwd

In het schooljaar 2013-2014 werken we op Het Kompas in groep 1-2 fasegewijs met het werk-/leerpakket Onderbouwd. Het is een pakket voor de onderbouw, waarmee het vele op school aanwezige ontwikkelings-materiaal gekoppeld wordt aan leerkaarten. Het pakket is gebaseerd op de kerndoelen voor de vakken taal, rekenen en (schrijf-) motoriek.

Ook Het Kompas heeft de verantwoording om de door de overheid gedefinieerde kerndoelen aan te bieden aan haar leerlingen. Een te behalen leerdoel in groep 1 en 2 bestaat uit een aantal vaardigheden. Een kleuter moet zich maar liefst 86 vaardigheden eigen maken, om op een verantwoorde manier door te kunnen gaan naar groep 3. Onderbouwd zet alle ontwikkelingsmaterialen in een duidelijke leerlijn en heeft bij ieder te behalen kern- en leerdoel passend materiaal geselecteerd. Het lerende kind kan zo door middel van het op school aanwezige ontwikkelingsmateriaal de doelen behalen, die belangrijk zijn voor de doorgaande lijn. Onderbouwd maakt gebruik van materialen waarbij doelgericht leren aan de orde is. Deze ontwikkelingsmaterialen zijn specifiek ontwikkeld voor het behalen van de leerdoelen. Het Kompas heeft ruim geïnvesteerd in deze materialen. Doordat de materialen een duidelijk leerdoel in een doorgaande lijn vertegenwoordigen, is bij elk van deze spellen een leerkaart geschreven met daarop een heldere structuur voor klassikale introductie, een werkles in groepen en een individueel controlemoment. Op deze manier krijgt een ontwikkelingsspel een duidelijk plek in de ontwikkelingsleerlijn van het onderwijs in de groepen 1-2. De meerwaarde van Onderbouwd is de koppeling van het ontwikkelingsmateriaal ‘uit de kast’ aan een kern- en leerdoel.

Door het op een speelse manier doelgericht aanbieden van het materiaal wordt de ontwikkeling van de kleuter gestimuleerd. Het belangrijkste uitgangspunt van Onderbouwd is niet alleen het volgen, maar vooral het bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.

Dit zorgt voor de positieve prikkels die een belangrijke voorwaarde vormen voor leren.

Het is nuttig voor kinderen om de grondbeginselen van rekenen, lezen en schrijven door middel van spel te leren. Het is een belangrijke taak van de leerkracht een spel verantwoord aan te bieden. Een niet doordacht spelaanbod leidt anders alleen tot het amuseren van kleuters, maar behaalt niet de beoogde doelen. Het spelenderwijs leren zorgt ervoor dat kleuters op een ontspannen manier de kennis vergaren, die zij in de volgende groepen nodig hebben om de leerstof te kunnen begrijpen. Onderbouwd maakt dit op kerndoeldekkende wijze mogelijk en vormt daarbij een goede structuur.

Er wordt op Het Kompas met methoden en methodieken gewerkt, waarmee we onze tussendoelen en einddoelen realiseren. Uiteraard staan deze in relatie tot de kerndoelen van de overheid.

¨ Voor het godsdienstonderwijs volgen we de methode ‘Kind op Maandag’. Daarnaast worden ‘De Bijbel voor jou’ of ‘De Bijbel voor jullie’ als verhalenbundel gebruikt. Vanaf groep 6 lezen de leerlingen regelmatig een verhaal in een Bijbel mee. De kinderen van groep 8 krijgen bij hun afscheid van Het Kompas een Bijbel cadeau.

¨ Kinderen worden al in de groepen 1 en 2 tot lezen uitgedaagd. In groep 3 ligt de nadruk op het technisch leesproces. Daarbij wordt gewerkt met de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Voor het voortgezet technisch lezen wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Lekker Lezen’ (vanaf groep 4).

¨ In de hogere leerjaren komt de nadruk op het begrijpend en studerend lezen te

liggen. Voor het begrijpend en studerend lezen wordt gebruik gemaakt van de actuele leesteksten van ‘Nieuwsbegrip XL’ (groep 4 – 8).

¨ De kinderen leren schrijven met de methode ‘Schrijven leer je zo’.

¨ Voor het taalonderwijs wordt gebruik gemaakt van het ‘Bas-project’ (groep 1 – 2). Verder wordt gewerkt met de methode ‘Taalverhaal’ (groep 1 – 8). Behalve luisteren, spreken en schriftelijke taalvaardigheid, leren we kinderen ook presentaties / spreekbeurten houden en werkstukken maken. Kinderen met een eigen leerlijn werken in het Maatschrift van de taalmethode.

¨ Voor rekenen en wiskunde gebruiken we op Het Kompas de methode ‘Alles Telt’ (nieuwste versie) (groep 1 – 8). Verder werken we regelmatig met de materialen van ‘Rekenen XL’. Kinderen met een eigen leerlijn werken in het Maatschrift van de rekenmethode.

¨ Voor de wereldoriëntatievakken zijn de volgende methodes in gebruik:

¨ wereldoriëntatie: ‘De Grote Reis’ (groep 1 – 4)

¨ natuurkennis, techniek & wetenschap: ‘Natuniek’ (groep 1 – 8). Aanvullend worden incidenteel de schooltelevisieprogramma’s van ‘Huisje, boompje, beestje’ en ‘Nieuws uit de Natuur’ gevolg.

¨ geschiedenis: ‘Wijzer door de tijd’ (groep 5 - 8)

¨ aardrijkskunde: ‘Wijzer door de wereld’ (groep 5 - 8)

¨ Nieuw is dat we ons in het schooljaar 2013-2014 als team oriënteren op nieuwe materialen voor deze wereldoriënterende vakken, omdat we vanaf groep 5 op de middagen willen gaan werken met wereldoriënterende projecten. In de loop van het schooljaar zullen dergelijke thematische projecten al in experimentele vorm worden uitgeprobeerd. We verwachten dat zowel de leerresultaten als de mate van interactie met en de betrokkenheid van de kinderen door deze werkwijze zal groeien.

¨ Verkeer: ‘Klaar Over’ (groep 1 - 4), ‘Op voeten en fietsen’ (groep 5 en 6) en ‘Jeugdverkeerskrant’ (groep 7). Het verkeersexamen wordt in groep 7 afgenomen.

¨ Voor het bewegingsonderwijs wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Bewegen’ (groep 3 – 8).

¨ Voor de sociaal-emationele ontwikkeling en burgerschap maken we, naast de materialen van de ‘Kanjertraining’, gebruik van de methode ‘Kinderen en hun morele talenten’.

¨ De creatieve ontwikkeling van kinderen vinden we van belang. Vanaf groep 1 wordt tekenen, handvaardigheid en muzikale vorming gegeven. Voor ideeën en lesbegeleidingen hanteren we onder andere de methode ‘Moet je doen’ (drama, dans, muziek, handvaardigheid en tekenen) (groep 1 – 8). Bij creatieve lessen in circuitvorm wordt per project samen gewerkt met ouders / verzorgers.

¨ Nieuw is dat we ons in het schooljaar 2013-2014 in samenwerking met de Kunstwerkplaats van De Meerpaal richten op (dit jaar nog) een tweetal schoolbrede ateliers rond (dit jaar) de expressieve disciplines muziek en beeldende vorming. In een volgend schooljaar volgen (ook) ateliers disciplines rond drama en dans. Het is de bedoeling om zowel het aantal als de diversiteit van de ateliers te laten groeien in de komende jaren. We verwachten dat door deze werkwijze zowel de betrokkenheid als de resultaten (betrokkenheid, interactie, expressie en creativiteit) zullen verbeteren.

¨ In groep 7 en 8 worden, op voordracht van de leerkracht, bridgelessen onder schooltijd gegeven aan kinderen die behoefte hebben aan uitdaging.

¨ Kinderen kunnen, op grond van een aantal criteria, onder schooltijd deelnemen aan Plusprojecten, onder leiding van ouders. Deze ouders worden aangestuurd dor de coördinator Plusprojecten. Het zijn projecten voor kinderen, die behoefte hebben aan extra uitdaging.


3.4 bewegingsonderwijs

De lessen bewegingsonderwijs voor de groepen 1 en 2 vinden plaats in het speellokaal.

Bij droog en redelijk weer wordt er, twee keer per dag, een periode buiten gespeeld.

De groepen 3 en 4 hebben, naast een les bewegingsonderwijs, enkele vrije spelmomenten op de middag. De groepen 3 - 8 sporten in sportzaal De Stal (alle groepen) en/of sportzaal De Ketting (bovenbouw). Een aantal lessen wordt gegeven door een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

De kinderen van groep 1 en 2 ‘sporten’ in hun ondergoed en op blote voeten.

Bij voetwratjes graag eenvoudige, soepele gymschoentjes. De kinderen van groep 3 tot en met 8, maken gebruik van sportkleding (T-shirt, sportbroekje of gympakje en sportschoenen). De sportschoenen mogen alleen voor de zaal gebruikt worden en mogen geen ‘strepen’ trekken op de vloer.

Tijdens de lessen bewegingsonderwijs bieden we veel verschillende activiteiten aan.

Het gaat daarbij om bewegingsvormen als balanceren, springen, klimmen, klauteren, zwaaien en duikelen. En om spelvormen als tikspelen, jongleren, mikspelen, doelspelen en stoeispelen. Tijdens deze lessen beoefen de kinderen de motorische en ook de sociale vaardigheden. De lessen worden zoveel mogelijk op maat aangeboden, om zo ieder kind de mogelijkheden te geven zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De lessen worden gezamenlijk ondernomen en dus is het belangrijk om te leren dat er regels zijn, hoe die na te leven en wie welke rol speelt. Verder hoort daarbij elkaar helpen, op veiligheid letten, elkaars mogelijkheden respecteren en eigen mogelijkheden verkennen.

Kinderen die moeite hebben met aspecten van hun motoriek, komen in aanmerking voor Steunlessen (motorische remedial teaching) door onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. Deze lessen worden aangeboden aan het begin van de woensdagmiddag.

Het Kompas in de samenleving

Onze samenleving verandert snel en daarom zullen wij ons hele leven lang blijven leren. Wij willen de kinderen van Het Kompas bijbrengen hoe ze actief kunnen leren èn dat leren plezierig is. Wij willen ze begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige, kritische, mondige en sociale mensen in onze samenleving. Het Kompas vormt daarbij een leeromgeving die kinderen uitdaagt en ondersteunt bij het zich ontwikkelen.

Op Het Kompas leren de kinderen basisvaardigheden als taal, lezen en rekenen.

Maar ook zelfstandig leren en werken. Daarnaast worden de kinderen uitgedaagd hun creativiteit te ontwikkelen en zich sociaal en emotioneel te ontplooien, zodat ze later met succes aan de samenleving kunnen deelnemen.

3.5 lessentabel

In de lessentabel wordt aangegeven hoeveel klokuren per week ongeveer besteed worden aan de diverse vak- en vormingsgebieden. Dit kan per jaargroep wat afwijken.

Groep 1-2

Groep 3–4

Groep 5-6

Groep 7-8

Zintuiglijke- en lichamelijke oefening

12.30u

1.30u

1.30u

1.30u

Godsdienstonderwijs

2.30u

2.30u

2.30u

2.30u

Engels

     

1.00u

Taal/lezen/schrijven

 

9.30u

9.30u

9.00u

Rekenen en wiskunde

 

4.00u

5.00u

5.00u

Kennisgebieden (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, verkeer en geestelijke stromingen)

 

2.00u

3.30u

3.00u

Kanjertraining / sociaal-emotionele vorming

0.30u

0.30u

0.30u

030u

Expressie (tekenen, handvaardigheid, drama, dans en muziek)

1.30u

2.00u

2.00u

2.00u

Ontwikkelingsgericht werken bij kleuters (o.a. voorbereiding op taal, lezen en rekenen)

5.00u

     

Pauze

1.15 u

1.15u

1.15u

1.15u

23.15u

23.15u

25.45u

25.45u

3.6 groepsgrootte

De groepsgrootte van onze school heeft vooral te maken met het aantal kinderen dat de school bezoekt en de leeftijdsopbouw. Jaarlijks wordt bekeken welke groepsindeling het meest werkbaar is.

Omdat de groepen 1 en 2, door de instroom van jongste kleuters tijdens het cursusjaar groeien, zijn deze groepen aan het begin van het schooljaar kleiner dan aan het einde.

De stagiaires uit het middelbaar beroepsonderwijs worden met voorrang ingezet in de onderbouwgroepen en in de grootste groepen. Het Kompas kiest zo voor ‘meer handen in de klas’. In de praktijk zijn er in de loop van het schooljaar in iedere groep kortere of langere tijd stagiaires op meerdere dagen in de schoolweek.


3.7 voorzieningen in het schoolgebouw

¨ 9 groepslokalen in het hoofdgebouw

¨ 6 groepslokalen in gebouw De Windroos (Leonardo onderwijs)

¨ centrale hal

¨ hal groep 1-2

¨ handvaardigheidsruimte

¨ speellokaal

¨ directiekamer

¨ kamer voor o.a. de intern begeleider

¨ kamer voor o.a. de administratie

¨ bovenruimte (o.a. les in kleine groepjes o.l.v. taakleerkracht, remedial teaching en

onderwijskundig of geneeskundig onderzoek)

¨ Leeshuis (o.a. bibliotheek)

¨ materialenruimte (o.a. hulpmaterialen, toetsen, testen, onderzoeksmaterialen)

3.8 buitenschoolse activiteiten

Via een jaarlijks aanbod van de sportverenigingen vinden diverse buitenschoolse activiteiten plaats, zoals:

¨ Sport

Groep 5: korfbal en atletiek.

Groep 6: voetbal.

Groep 7: basketbal, volleybal en een sportdag.

Groep 8: handbal, zwemmen en een sportdag.

¨ Schoolreis

Jaarlijks wordt een schoolreis met de bus georganiseerd (groep 1 – 7).

¨ Schoolkamp

Als afsluiting van de basisschoolperiode heeft groep 8 een meerdaags schoolkamp.

¨ Avondvierdaagse

Bij de buitenschoolse activiteiten wordt samengewerkt met ouders of verzorgers. Op de jaarlijkse ouderactiviteitenlijst kunnen ze aangeven bij welke activiteiten ze willen helpen.


Kanjertraining (sociale ontwikkeling)

Op Het Kompas hanteren we de uitgangspunten en de aanpak van de Kanjertraining.

De teamleden zijn gecertificeerd om deze training aan de kinderen te geven.

We leren de kinderen te durven zeggen dat ze zich anders voelen dan hun klasgenoten.

Of dat ze durven te zeggen dat ze er niet ‘bij horen’. Misschien worden ze gepest of pesten ze zelf. Sommige kinderen voelen zich belangrijker dan andere kinderen en doen uit de hoogte. Anderen voelen zich juist niets waard en denken helemaal niets goeds te kunnen.

In de Kanjertraining worden verschillende oefeningen gedaan. Ook lichamelijke oefeningen waardoor kinderen meer vertrouwen leren krijgen in zichzelf en anderen.

Er worden lessen gegeven met een materialen voor iedere leeftijdsgroep afzonderlijk.

Via ‘methodische boek-lessen’ en door een opbouw in praktijkgerichte lessen met oefensituaties / trainingen ontstaat een doorgaande lijn in Het Kompas.

Om de drie jaar wordt, voor het hele team, een trainingsdag (herhaling en verrijking) georganiseerd. Daarbij worden nieuwe inzichten uitgewisseld, ervaringen gedeeld en praktijksituaties geoefend.

De kinderen in de groepen 3 en 5 gaan op voor het Kanjerdiploma. Dit Kanjerdiploma geldt als een getuigschrift. De kinderen zijn dan startbekwaam, maar het gaat natuurlijk om de praktijk en die vraagt om regelmatig onderhoud.

De Kanjertraining gaat uit van Kanjerafspraken:

We hebben respect voor God, onszelf en anderen

1 We helpen elkaar

2 We zijn te vertrouwen

3 Niemand is zielig

4 Niemand speelt de baas

5 Niemand lacht uit


4 De kinderen op Het Kompas

4.1 de opvang en aanmelding van nieuwe kinderen in de school

Als ouder of verzorger kiest u een basisschool. De website www.pcbhetkompas.nl biedt daarvoor de nodige informatie. Het Kompas zorgt, desgevraagd, dat u schriftelijke informatie krijgt. Met het aanmelden van uw kind geeft u als ouder / verzorger aan, dat u zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken, vanuit de protestants-christelijke identiteit. Iedereen die deze identiteit respecteert, is van harte welkom op onze school.

U kunt uw kind aanmelden met het aanmeldingsformulier dat op Het Kompas te verkrijgen is. De gegevens op dit formulier worden verwerkt in de schooladministratie. Jaarlijks wordt de ouders of verzorgers, voor de zomervakantie, gevraagd hun ‘actuele adresgegevens’ te controleren. Bij de start van een nieuw schooljaar beschikt de leerkracht hierdoor in de ‘Groepsmap’ over betrouwbare, actuele contactgegevens.

Een vierjarig kind wordt toegelaten en ingeschreven op de dag na de vierde verjaardag. Kinderen die vier    • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
    • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online