Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Chrsitiaan Huygens school

De Raad van Toezicht Stichting Codenz


De Raad van Toezicht Stichting Codenz

Bij de oprichting van Stichting Codenz is er een Raad van Toezicht (verder RvT) opgericht. Dit orgaan heeft een controlerende en toezichthoudende functie en zal daarom niet vaak op de voorgrond treden. In dit schrijven willen we de belangrijkste aspecten van de RvT onder de aandacht brengen bij u als belanghebbende van de stichting.

 

1) De plaats van de RvT in de organisatie

Het College van Bestuur (verder CvB), bestaande uit de Algemeen Directeur, is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stichting. De RvT van de stichting is ten opzichte van derden verantwoordelijk voor het optreden van de organisatie en het handelen van het bestuur (= Algemeen Directeur) in de uitoefening van haar functie. Kortom de RvT, zoals de naam al aangeeft, heeft geen bestuurlijke, maar toezichthoudende en controlerende taken.

 

2) Wie zijn de leden van de RvT

De leden van de RvT worden aangesteld door de RvT en 1 lid kan voorgedragen worden door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (verder GMR). Voor de leden van de RvT is een profielschets opgesteld waar potentiële nieuwe leden aan moeten voldoen. Een lid van de RvT moet o.a. de grondslag en doelstelling van de stichting onderschrijven en de kandidaat mag geen dienstverband hebben bij de stichting.

De RvT heeft minimaal 5 en maximaal 7 leden en kiest zelf een voorzitter uit haar leden.

De huidige samenstelling van de zittende RvT is als volgt:

 

 • Marion Zielhuis (voorzitter)
 • Paul Nelissen (vice-voorzitter)
 •  Pieter Luijendijk
 • Allard Stuifzand
 • Thecla van Dijk 

De leden van de RvT nemen minimaal 4 jaar zitting, met de mogelijkheid om herkozen te worden voor nog eens 4 jaar.

 

3) Taken van de RvT

      De RvT houdt toezicht op de verwezenlijking van de grondslag en de doelstelling van de stichting evenals op het functioneren van het CvB, de realisatie van het beleid, het belang van het onderwijs en de algemene gang van zaken binnen de stichting. De RvT adviseert het CvB gevraagd en ongevraagd. Dit is de letterlijke definitie vanuit de Akte van de stichting.

 

      Vanuit deze definitie kunnen een aantal concrete taken benoemd worden:

 • Benoeming, schorsing en ontslag van het CvB
 • Goedkeuring van begroting, beleidsplan, jaarplan en jaarverslag van de stichting
 • Toezicht op naleving door het CvB van de wettelijke verplichtingen
 • Goedkeuring bij beslissingen van het CvB betreffende onder meer:
        -      Wijzigingen grondslag, opheffing, overname, fusies e.d
 •       -      Ingrijpende wijzigingen van arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers

               in dienst van de stichting

        -      Belangrijke wijzigingen in het onderwijsaanbod van de stichting

        -      Vaststelling van het bestuursstatuut

   

   

  De RvT vergadert minimaal 6 keer per jaar waarbij het CvB een deel van de vergadering ook aanwezig is. In het jaarverslag van de stichting legt de RvT verantwoording af over het eigen functioneren.   • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
   • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten

  Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online