Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Chrsitiaan Huygens school

De 10 bouwstenen voor ons onderwijs


 

10 bouwstenen voor goed onderwijs aan kinderen met een hoog ontwikkelingspotentieel

 

1. Herkennen en erkennen

2. Compacten

3. Extra vakken

4. Autonomie

5. Versnellen

6. Deep level leren

7. Ontwikkelingsgelijken

8. Leren (samen ) leven

9. Leren denken

10.Leren leren 

 

1. Herkennen en erkennen

Deze kinderen hebben onderwijsbehoeften die voortkomen uit specifieke leereigenschappen, denkeigenschappen en sociaal-emotionele eigenschappen. 

Toch is de diversiteit van de doelgroep is groot. Door het in kaart brengen van de cognitieve-, sociaal-emotionele- en persoonlijkheidsaspecten van de kinderen wordt een beeld gevormd van de leerling. Het intelligentie onderzoek is, naast andere gegevens, een informatiebron om te beoordelen of het onderwijsaanbod past bij het kind.

 

Tip: de profielen van Betts en Neihart    link 

 

  2. Compacten

 

Hiermee bedoelen we het indikken van de leerstof. Waarom zou je rijen en rijen dezelfde sommen maken als je de stof al beheerst? De oplossing is niet zozeer minder oefenstof als wel andere oefenstof. Ook de instructie, de uitleg moet niet minder maar wel anders. Wij geven de instructie in kleine groepjes. Dit gebeurt tussen ontwikkelingsgelijken (zogeheten peers) De stof bieden we aan van grote gehelen naar details. Zo kijken we naar het hele rekensysteem om te zien waar het onderdeel bij hoort en dan zoomen we in op de losse onderdelen. Plus wordt meteen met min aangeboden, keer met delen. Zo zien de kinderen waar de informatie hoort in het grote geheel, hebben ze als het ware een kapstok om de kennis aan te hangen en beklijft het beter. Een ander voordeel van de kleine instructiegroep is de mogelijkheid to directe feedback. Het doel van de les maar ook het doel van de oefening wordt altijd uitgelegd. Als iets nut heeft, wordt het makkelijker te leren. 

 

3. Extra vakken

 

Door het compacten van de basisstof blijft er tijd over voor extra vakken. Wij hebben gekozen voor Spaans en bridge.

Spaans is niet alleen een wereldtaal, het is ook een taal die je stap voor stap moet leren.  Kinderen moeten uit hun comfortzone, worden gedwongen in kleinere stappen en met herhaling iets te leren. Dit is ook een goede oefening op het voortgezet onderwijs.

Bridge hebben wij gekozen als denksport. Mensen die kunnen bridgen zullen beamen dat het om veel meer gaat dan een kaartspel. Het is een strategisch spel waarbij samenwerken, focus en vooruitdenken centraal staan. Kinderen trainen zo enkele rekenvaardigheden maar nog veel belangrijker, hun werkgeheugen. Het is een spel en je zult regelmatig verliezen. Dat is ook een mooie training. Kinderen die dit leuk vinden kunnen zich met een (leen) opa of oma opgeven voor ons jaarlijks generatiebridgetournooi en meester Roel vraagt ook regelmatig of kinderen willen meedoen aan nationale wedstrijden


4. Autonomie

 

Waarschijnlijk herkent u deze bouwsteen. Onze kinderen hebben een grote drang naar autonomie.

Hierin komen we ze tegemoet door te werken in een circuitmodel. De kinderen krijgen een dagtaak. Daar staan alle onderdelen op die aan het eind van de dag af moeten zijn. Ze mogen zelf plannen wanneer ze welk onderdeel gaan doen. Een vast onderdeel is de instructie. De andere onderdelen moeten zij om de instructie heen plannen. Omdat de kinderen een brede belangstelling hebben en vaak vol vragen zitten, krijgen ze wekelijks tijd om aan een eigen onderzoek te werken. We stimuleren de kinderen om die tijd te gebruiken om antwoorden op hun vragen te vinden. Hiervoor kunnen ze het internet gebruiken (we hebben acht chromebooks per klas) en de boeken uit ons leeshuis. Als ze een onderzoek hebben afgerond, presenteren zij het antwoord aan de klas. Zo oefenenen we het presenteren maar vooral willen wij de antwoorden ook graag weten. Zo leren we van elkaar.

Inspraak en betrokkenheid bij hun eigen ontwikkeling speelt hier een grote rol in. Wij praten niet zozeer over de kinderen als wel met de kinderen. Kindgesprekken vinden regelmatig plaats en de twee keer dat de portfolio’s mee naar huis zijn geweest en de gesprekken plaatsvinden, zijn de kinderen daarbij aanwezig.


5. Versnellen

 

Als blijkt dat een leerling de stof van een bepaald vak voor dat leerjaar beheerst, kan de keuze gemaakt worden om te versnellen. Dit gaat altijd in combinatie met verbreden en verdiepen. Zo kan het dat de basisschoolstof al klaar is als het kind qua leeftijd nog in groep 6 zit. Wij hebben op school voldoende materiaal om lesstof voor groep 9 en een groep 10 aan te bieden. De basisstof moet hierbij wel onderhouden worden. In Dronten hebben we een vaste samenwerking met het Ichthus college voor voortgezet onderwijs. Daar halen we ook expertise vandaan. In Zeewolde is die samenwerking met de onderbouw van het Levant.

 

6. Deep level leren

 

De basis van ons onderwijs is het Deep level leren. We werken met 12 hele brede thema’s ontwikkeld door Sonia van Enter. Binnen die thema’s komen enorm veel onderwerpen aan bod. Alle zaakvakken, maar ook taal worden hierbinnen aangeboden. De lessen zijn gericht op de hogere denkvaardigheden. Een jaartal, afstand, naam of geboorteplaats is snel te googlen, maar wat er zal gebeuren als mensen geen geld meer zouden gebruiken of als er geen grenzen meer zouden bestaan, dan gaan de hersens aan het werk. Debatteren en filosoferen zijn dan ook vaste onderdelen in onze thema’s. Leren uit boeken kan heel interessant zijn maar daadwerkelijkop excursie gaan of via gastlessen de buitenbwereld in de school te halen is nog inetressanter. Per thema organiseren we minstens een excursie en een gastles. Dankzij ouders die bereid zijn te rijden, komen we op hele interessante plekken.

We gaan ook de diepte in met onze kunst en cultuurlessen. We zijn verkozen tot cultuurschool van flevoland. Om de kwaliteit hoog te houden werken we samen met proffesionals. Onze cultuurcoordinator Petra Nijenhuis onderhoudt die contacten. We werken met ateliers die aansluiten bij de thema’s. Ateliers die gegeven worden door vakkrachten en ateliers die gegeven worden door leerkrachten. Denk hierbij aan dans, drama, beeldende vorming, muziek, maar ook koken, denkspellen, programmeren en techniek.

http://deeplevellearning.com/ 7. Ontwikkelingsgelijken

 

In de psychologie wordt de term 'peergroups' gebruikt,

Dat kinderen in een sociaal isolement kunnen raken heeft veel meer met een gebrek aan ontwikkelingsgelijken te maken dan hun hoogbegaafdheid. Bij een groep horen is een basisbehoefte van de mens. Als je bij een groep hoort, kun je vriendschappen ontwikkelen, sociale vaardigheden oefenen en ontwikkel je je zelfbewustzijn.


8. Leren (samen) leven

 

Dit is het zijnsluik van Tessa Kieboom.

Voorheen lag de nadruk veelal op de cognitieve elementen van hoogbegaafdheid,maar een aantal wetenschappers en psychologen zijn  er inmiddels wel van overtuigd dat er ook sprake is van bepaalde overeenkomstige karaktereigenschappen bij hoogbegaafden. Prof. dr. Tessa Kieboom noemt deze kenmerken het ‘zijnsluik’. Zij stelt dat hoogbegaafde kinderen allemaal individuen zijn met een eigen identiteit en kenmerken, die ook bij ‘gewone’ kinderen kunnen voorkomen, maar dat de aanpak van de omgeving van hoogbegaafde kinderen, echter anders dient te zijn dan bij andere kinderen.

9. Leren denken

 

Voorheen was het onderwijs vooral gericht op onthouden, begrijpen en toepassen, maar de leervoorkeuren voor hoogbegaafde kinderen zijn analyseren, creëren en evalueren.  Ontwerpen, Onderzoeken maar ook ondernemen nemen bij ons een grote rol in. Naar buiten gericht onderwijs. Tijdens onze ateliers ondernemen vormen de kinderen bedrijfjes die een heus marktonderzoek doen en een echt ondernemersplan moeten schrijven . Deze lessen eindigen met onze jaarlijkse drukbezochte ondernemersmarkt. Tijdens de lessen worden de bedrijfjes begeleid door locale ondernemers. Deze zijn de experts die de buitenwereld in onze school halen. De opbrengst van de markt gaat altijd naar een goed doel. Zo zijn de kinderen ook maatschappelijk betrokken.


10. Leren leren

 

Een goede leerhouding is niet altijd vanzelfsprekend. Verschillende dingen kunnen in de weg staan. Om het leergedrag te sturen en om vaardigheden te ontwikkelen om schoolopdrachten te kunnen maken heeft Hanneke van Dasler van ons expertteam Route 11 ontwikkeld.

Tijdens deze lessen trainen de kinderen de executieve functies.

Kinderen die nog nooit iets zijn tegengekomen dat ze niet kunnen, hebben nog niet eerder ervaren wat echt leren is. Als je iets nieuws leert is het in eerste instantie onmogelijk, na uitleg wordt het mogelijk, na oefening makkelijk en stop je er echt veel tijd en aandacht in kun je misschien tot stunten komen. Als je niet weet dat leren buiten je comfortzone ligt en dat het dus frustrerend kan zijn en ongemakkelijk kan voelen, zul je meteen denken dat je faalt wanneer je ineens wel iets aangeboden krijgt. KInderen die dit als falen ervaren, zullen willen opgeven of worden zelfs boos. Daarom is het belangrijk dat kinderen hier al vroeg mee in aanraking komen en ook weten dat deze gevoelens een normaal onderdeel van leren zijn. Als je namelijk doorzet en je het uiteindelijk beheerst, voelt dat geweldig. Je kunt trots zijn op wat je bereikt hebt en genieten van een voldaan gevoel.

 

https://www.route11.nl/ 

 

De executieve functies door Route 11 weergegeven:


 

 

     • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
    • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online