Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Chrsitiaan Huygens school


Download de schoolgids

 

Schoolgids Christiaan Huygens Afdeling van basisschool Het Kompas - Dronten

 

Visie

Christiaan Huygens was een vooraanstaande Nederlandse wis-, natuur- en sterrenkundige, uitvinder en schrijver van vroege sciencefiction. Hij was een van de leidende figuren van de zeventiende-eeuwse wetenschap. Stichting Codenz heeft in haar missie opgenomen, dat zij voor elk kind optimale kansen wil creëren. De wens om de kwaliteit van het onderwijs voortdurend te verbeteren is één van de drijfveren. Ieder kind op het eigen, hoogst haalbare niveau te brengen en te laten excelleren is een maatschappelijke visie, die in het vormgeven van Passend Onderwijs de komende jaren gestalte krijgt. Sinds september 2009 heeft Het Kompas een afdeling voor hoogbegaafde kinderen. Inmiddels krijgen 128 hoogbegaafde kinderen onderwijs op de Christiaan Huygens afdeling. Deze kinderen hebben een groot denkvermogen en een brede belangstelling. Op de basisschool blijkt dat de gehanteerde lesmethodes en het gemiddelde niveau van de groep niet aansluiten bij de onderwijsbehoeften van deze kinderen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 50% tot 80% van deze kinderen problemen krijgt op school. Hierdoor komen de kinderen niet tot ontplooiing van hun talenten. Dit heeft grote gevolgen voor hun persoonlijke ontwikkeling en voor de maatschappij. Kinderen met meer capaciteiten hebben extra begeleiding nodig. Zij hebben juist minder instructie nodig en aanpassingen in het tempo en de inhoud van het onderwijsaanbod. Hun capaciteiten dreigen verloren te gaan door een verkeerde leerstijl, faalangst, onderpresteren of demotivatie. Hoogbegaafde kinderen met een IQ van 130 of meer behoren tot de doelgroep van de Christiaan Huygens afdeling.

 

Toelatingsprocedure

Ouders kunnen, door het invullen van een belangstellingsformulier, kenbaar maken belangstelling te hebben voor deze vorm van onderwijs. Afhankelijk van mogelijke plaatsing worden de ouders uitgenodigd voor een oriënterend gesprek.Nadat ouders dit gesprek hebben gehad met de directeur en de locatiedirecteur, kunnen de ouders ervoor kiezen om het intelligentieonderzoek en een ingevuld entreeformulier op te sturen. Deze informatie wordt beoordeeld door een toelatingscommissie, zo nodig aangevuld met informatie van de basisschool. Als uit de informatie blijkt dat er geen sprake is van hoogbegaafde capaciteiten wordt een negatief advies gegeven. Kinderen die het groepsproces ernstig verstoren worden niet toegelaten. Soms is de informatie onvoldoende om advies uit te brengen. In dat geval is aanvullend onderzoek of aanvullende informatie nodig en wordt het advies uitgesteld. Als blijkt dat het kind behoort tot de doelgroep, dan krijgen de ouders het advies hun kind aan te melden bij de Christiaan Huygens afdeling van Het Kompas in Dronten en ontvangen een aanmeldingsformulier en een brief voor de huidige basisschool, waarmee het onderwijskundig rapport opgevraagd kan worden.

 

De informatie die door de ouders en de basisschool wordt verstrekt wordt ook gebruikt om de onderwijsbehoeften van het kind te inventariseren. Na de aanmelding worden de ouders uitgenodigd voor een startgesprek om samen de onderwijsbehoeften te bespreken. In de eerste schoolweken worden de ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.Voor de kinderen worden open middagen georganiseerd en is maatwerk mogelijk om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. Voor de ouders zijn er informatie avonden.

 

Uitgangspunten van het onderwijs

De Christiaan Huygens afdeling is onderdeel van PC basisschool Het Kompas. De directeur van Het Kompas is eindverantwoordelijk en is betrokken bij de personele formatie, het personeelsbeleid, huisvesting en de financiën. De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de algemene organisatorische- en onderwijsinhoudelijke leiding. De groepsleerkrachten voor de dagelijkse leiding in de groepen. De vakkrachten zijn, onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht, verantwoordelijk voor het uitvoeren van de lessen bridge en Spaans.

De kinderen worden dit cursusjaar ingedeeld in leeftijdsgroepen.

 • Christiaan Huygens groep 3 / 4
 • Christiaan Huygens groep 4 / 5
 • Christiaan Huygens groep 5 / 6
 • Christiaan Huygens groep 6 / 7
 • Christiaan Huygens groep 7
 • Christiaan Huygens groep 8 / 8+

Groep 8 is een groep voor de schoolverlaters waar kinderen één of twee jaar het onderwijs kunnen volgen en waar de leerstof van groep 8 en een verrijkt aanbod van 8+ en 8++ wordt aangeboden. Kinderen mogen 2 jaar versnellen in de leerstof voor taal en rekenen maar blijven bij hun leeftijdsgenootjes in de groep.

 

Er wordt gewerkt met een lesrooster van 9.00 uur tot 15.00 uur met een middagpauze van 3 kwartier. Op woensdag wordt gewerkt van 9.00 uur tot 12.30 uur.  De Regeling Tussenschoolse Opvang, waarvan alle kinderen gebruik maken, is gelijk aan die van Het Kompas.

 

Het onderwijs heeft een aantal uitgangspunten, aangeduid met de 10 bouwstenen van goed onderwijs aan hoogbegaafde kinderen, passend bij de onderwijsbehoeften van deze doelgroep.

1) Herkennen

Hoogbegaafde kinderen hebben onderwijsbehoeften die voortkomen uit specifieke leereigenschappen, denkeigenschappen en sociaal-emotionele eigenschappen. Toch is de diversiteit van de doelgroep groot. Door het in kaart brengen van de cognitieve-, sociaal-emotionele- en persoonlijkheidsaspecten van de kinderen wordt een beeld gevormd van de leerling. Het intelligentie onderzoek is, naast andere gegevens, een informatiebron om te beoordelen of het onderwijsaanbod past bij het kind

 

2) Makkelijker leren

Beperken van de oefenstof van de basisvakken lezen, taal, spelling en rekenen. Meer lerenAanbod van extra vakken in een leerlijn.

 

3) Zelf leren

Verantwoordelijkheid leren nemen voor het leerproces door dag- en weektaken en het portfolio. 

 

4) Sneller leren

Kinderen mogen werken aan de leerstof van één of twee jaren hoger.

 

5) Thematisch leren

Creatieve- en wereld oriënterende vakken worden thematisch aangeboden. Gastlessen en excursies vormen een vast onderdeel bij elk thema.

 

6) Leren leren

Naast leerdoelen worden in het domein leren leren vaardigheidsdoelen nagestreefd op het gebied van werkhouding, planmatig werken en leerstrategie.

 

7) Leren denken

Bij het domein leren denken gaat het om het ontwikkelen van de hogere denkvaardigheden: analytisch denken, creatief denken en kritisch denken.

 

8) Leren (samen) leven

Bij het domein leren leven ontwikkelen kinderen, door het spelen en leren met ontwikkelingsgelijken, inzicht in zichzelf en de omgang met anderen.

 

9) Anders leren

De hogere denkvaardigheden zijn het uitgangspunt van zowel de leerstofkeuze als de didactiek. Daarnaast moet er voldoende instructie gegeven worden om tot goede oplossingen en begrip van de leerstof te komen en de aard van de instructie moet aangepast worden op de doelgroep. Tenslotte moet er voldoende feedback op gemaakt werk gegeven worden.

 

Organisatie en klassenmanagement

De basisvakken rekenen/wiskunde, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling/grammatica en schrijven worden gegeven in een instructiecircuit. Ook de lessen in de extra vakken Engels, Spaans en bridge worden in het instructiecircuit op het juiste niveau gegeven. ‘s Middags worden de creatieve vakken muziek, dans, drama, 3D, 2D in de vorm van ateliers gegeven en wordt aan de wereld oriënterende thema’s gewerkt. Het lesaanbod van ondernemen en filosofie wordt ook in de vorm van ateliers gegeven. Donderdagochtend volgen de leerlingen van groep 8 / 8+ de vakken Engels, drama, natuur, wetenschap en techniek (NWT) en bewegingsonderwijs op de locatie van het Ichthus College. De uitleg en oefenstof op maat wordt gegeven in instructiegroepen. Nadat de didactische ontwikkeling van de basisvaardigheden rekenen/wiskunde, lezen en spelling. grammatica zijn getoetst en in kaart gebracht worden de kinderen ingedeeld in lesgroepen. Elke groepsleerkracht verzorgt maximaal 3 lesgroepen. Uitgangspunten voor de instructie en oefenstof zijn het principe van indikken en verrijken en het principe van topdown denken en deep level leren. Nadat het juiste startniveau is bepaald maken de kinderen een toets vooraf en krijgen zij beperkte- en ingedikte oefenstof. De vakken begrijpend lezen en schrijven worden in de basisgroep gegeven.De wereld oriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur, wetenschap en technologie techniek) worden thematisch aangeboden. Alle groepen nemen deel aan het thema, waarbij, verspreid in een driejarige cyclus de onderwerpen van de kerndoelen aan bod komen. Topografie en verkeer wordt in de midden- en bovenbouw als apart vak aangeboden. Spaans en bridge worden in alle groepen door een vakkracht gegeven. Engels wordt in alle groepen aangeboden, de lessen worden door de groepsleerkracht gegeven.

 

De leervorderingen worden in een portfolio vastgelegd en 2 keer per jaar met de ouders en hun zoon/dochter besproken. Het behalen van de leerdoelen wordt o.a. met het CITO LOVS gecontroleerd. Ter voorbereiding van het portfoliogesprek wordt het portfolio in een apart gesprek tussen de leerkracht en het kind besproken.De voorbereiding van de wereld oriënterende thema’s worden door de leerkrachten gedaan, waarin de leerdoelen en onderwerpen worden vastgesteld. De ouderwerkgroep gastlessen en excursies neemt de praktische uitvoering van het organiseren van excursies en gastlessen voor zijn rekening. Het thema heeft altijd een start met een presentatie of inleiding met beeldmateriaal.

 

Excursies en gastlessen

De rijkdom aan kennis buiten de school levert een wezenlijke bijdrage aan de overdracht van kennis en vaardigheden in het onderwijs van de Christiaan Huygens afdeling.

Excursies en gastlessen vormen een belangrijk onderdeel van de wereld oriënterende lessen. Bij elk thema worden er gastlessen en excursies georganiseerd die aansluiten bij de onderwerpen van het thema.

 

Identiteit

De Christiaan Huygens afdeling is verbonden aan één van de scholen van Stichting Codenz, en heeft een christelijke signatuur. De groepen nemen deel aan de vieringen van Het Kompas en starten met een dagopening en eindigen met een dagsluiting. Voor leerkrachten en ouders met een godsdienstige levensbeschouwing is hun geloofsovertuiging datgene, wat hen ten diepste bezighoudt, inspireert en beweegt. Deze levensbeschouwing zal uitgangspunt zijn voor de lessen levensbeschouwing. Immers, onze westerse samenleving heeft zijn wortels in de christelijke traditie.

 

De Christiaan Huygens leerling

Deze leerling kenmerkt zich door:

 • Een grote snelheid van denken, relaties leggen en ontdekken
 • Een creatief denkproces wat blijkt uit het volgen van andere denksporen, doorgaans niet stap voor stap
 • Andere interesses dan zijn of haar leeftijdsgenoten
 • Diepe interesse
 • Het stellen van kritische vragen en het zoeken naar andere oplossingen dan de gangbare
 • Leren vanuit een intrinsieke motivatie
 • Een hoog streefniveau; zij stellen hoge eisen aan de leerstof en aan hen mogen ook hoge eisen gesteld worden
 • Het stellen van eigen doelen aan de leerstof; soms perfectionistisch
 • Het proberen achterliggende systemen en relaties te doorgronden Het hebben van weinig behoefte aan herhaling
 • Het hebben van behoefte aan herkenning en erkenning
 • Het hebben van behoefte aan contact met gelijkgestemden

 

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is van groot belang voor het slagen van deze vorm van onderwijs. Ouders kunnen zich aanmelden voor de volgende vormen van ouderbetrokkenheid: 

 • De Medezeggenschapsraad ( MR ) van Het Kompas
 • De Oudercommissie ( OC ) van Het Kompas
 • Eén van de werkgroepen
 • Verzorgen van gastlessen of excursies

Daarnaast wordt de ouders, middels de ouderactiviteitenlijst, gevraagd zich in te schrijven voor verschillende ouderactiviteiten.Ouders worden maandelijks op de hoogte gehouden door middel van de Christiaan Huygens Koerswijzer. Voor nieuwe ouders en kinderen wordt aan het einde van het schooljaar een informatie- en kennismakingsmoment georganiseerd.

 

Faciliteiten

Gekoppeld aan Het Kompas is een dislocatie ingericht voor de Christiaan Huygens-afdeling van Het Kompas. De samenwerking met het Ichthus College heeft als basis een samenwerkingsovereenkomst tussen de beide besturen waardoor een partnerschap geborgd is. In de praktijk betekent het voor beide scholen dat er regelmatig werkoverleg is tussen de schoolleiding en de docenten van beide scholen en dat de leerlingen van groep 8/8+, onder begeleiding van hun groepsleerkracht, een dagdeel in de week lessen volgen op de locatie van het Ichthus College.

 

Externe ondersteuning

Om tegemoet te komen aan de specifieke ondersteuningsbehoeften wordt de Christiaan Huygens afdeling ondersteund door een Expert team dat bestaat uit een systeembegeleider, een psychologe en een orthopedagoge. Het Expert team organiseert voor ouders ouderspreekuren, koffieochtenden en thema avonden.

 

Integratie

Er is een bewuste keuze gemaakt voor een geleidelijke en bewuste integratie met de kinderen van Het Kompas tijdens specifieke activiteiten. Kinderen van de Christiaan Huygens afdeling nemen deel aan vieringen en sporttoernooien, samen met Het Kompas.

 

Financiën

De kosten van deze onderwijsvoorziening zijn hoger dan het reguliere basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Codenz stelt zich in aanvang garant, maar andere inkomstenbronnen moeten aangeboord worden. Naast inkomsten uit subsidies, worden inkomsten verwacht uit de fondswerving van de Stichting Vrienden van Christiaan Huygens Flevoland. Het bestuur van deze Stichting benadert de ouders jaarlijks voor een gift van 1.000 euro. De jaarlijkse kosten voor ouders zijn verder gelijk aan die van Het Kompas. Van de ouders van leerlingen van groep 8 wordt een bijdrage van gemiddels 85 euro aan het schoolkamp gevraagd en van de ouders van de leerlingen van groep 3 t/m 7 een bijdrage aan het schoolreis van gemiddeld 25 euro.

 

Buitenschoolse activiteiten

Het Bridge Generatietoernooi wordt één maal per jaar georganiseerd door de Christiaan Huygens afdeling. Kinderen van groep 7 en 8 van Het Kompas en kinderen van de Christiaan Huygens afdeling bridgen dan een middag samen met hun ouders of grootouders. De leerlingen nemen, samen met de kinderen van Het Kompas, deel aan de sporttoernooien die door de plaatselijke sportverenigingen worden georganiseerd.

 

Een goede start

Om de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de kinderen goed in beeld te brengen, worden voor elk kind plannen geschreven. De eerste informatie daarvoor is verkregen in het oriënterend gesprek, de schriftelijke informatie, het startgesprek en het kennismakingsgesprek. De didactische ontwikkeling van de basisvakken lezen, taal/spelling en rekenen wordt vastgesteld met het LOVS van CITO, aangevuld met andere relevante toetsen en observaties. Dit is een secuur proces waarvoor een ruime periode genomen moet worden en waarvan de bevindingen vastgelegd worden in de plannen.

 

Methodes en Methodieken

Hoogbegaafde kinderen leren vooral, wanneer de leerstof top down en deep level wordt aangeboden. De huidige methodes en methodieken zijn niet ontwikkeld met dit uitgangspunt. De leerkrachten passen zo mogelijk hun werkwijze aan op de onderwijsbehoeften van de doelgroep en ontwikkelen veel lesmateriaal zelf.

 

Vaardigheidsdoelen

Naast leerdoelen wordt gewerkt aan vaardigheidsdoelen, samengevat in

 • Leren leren
 • Leren denken
 • Leren (samen) leven

Het ontwikkelen van een goede leerhouding, zo nodig met ondersteuning van orthodidactiek, is een belangrijke pijler van het onderwijs.De ondersteuning van de emotionele ontwikkeling en het verbeteren van sociale vaardigheden is de andere pijler van het Christiaan Huygens onderwijs. Het ontwikkelen van hoge denkvaardigheden zoals het analytisch, creatief en kritisch denken is tenslotte de laatste pijler.

 

Actualiteit

De Christiaan Huygens afdeling van Het Kompas werkt volgens een nieuw onderwijsconcept en is daardoor in beweging. Daarmee is een schoolgids al snel niet meer actueel, dagelijks wordt het onderwijs bijgesteld op basis van de nieuwste inzichten. Door middel van het journaal en de website houden we de ouders op de hoogte van de ontwikkelingen.

   • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
  • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online